Villkor för panelmedlem att godkännas i samband med registrering.

Genom att godkänna dessa villkor har Panelisten accepterat den lagring och behandling av personuppgifter som nedan beskrivs.

 

Generellt om RAM och Panelisten

Dessa villkor är skapade för panelmedlemmar (”Panelist”) registrerade hos Rampanel.com (”Rampanel”). Rampanel innehas och administreras av Research and Analysis of Media in Sweden AB (”RAM”).

RAM är ett internationellt undersökningsföretag som underlättar för medier att interagera med sina läsare, lyssnare och tittare och som erbjuder dem möjlighet att uttrycka sin åsikt. RAM förser media med statistik om hur annonser, artiklar och annan mediekommunikation konsumeras och uppfattas samt vilken effekt de har. RAM arbetar med online-undersökningar och analys av reklam och redaktionellt innehåll för medieföretag, mediekonsulter och annonsörer. Detta görs genom att tillfråga Panelister.

Registrerade Panelister erbjuds att svara på enkäter som de får tillgång till online. Undersökningarna kommer att relateras till den specifika mediapanel som Panelisten har gått med i och kan innefatta frågor om en särskild artikel eller annons som har publicerats i den specifika mediekanalen. Ibland kan en undersökning komma från en enhet eller ett varumärke som äger eller är en del av samma koncern som den valda specifika mediepanelen. Resultaten presenteras för Rams kunder i ett aggregerat format. Ingen enskild Panelist kan identifieras. Att delta i en undersökning är frivilligt och mot bakgrund av Panelistens engagemang kan denne erhålla belöningar. En förutsättning för deltagande i en panel är att Panelisten svarar ärligt på undersökningarna.

En Panelist kan inte registrera sig flera gånger i samma panel och får inte delta i fler än fem paneler samtidigt. Panelisten kan när som helst välja att inte längre delta i Rampanel. Panelisten ska vara 16 år eller äldre. Ram förbehåller sig rätten att avsluta en Panelists medverkan om Panelisten bryter mot avtalet eller missbrukar avtalets intentioner. RAM är då inte längre ansvariga att fullfölja sitt åtagande mot Panelisten.

Rampanel följer ESOMARs riktlinjer för marknadsundersökningar.

Belöningsprogram

Alla RAMs kunder (tidningar, tidskrifter, webbplatser, TV- och radiostationer) är enligt avtal mellan RAM och kunden ansvariga för ett eget belöningsprogram för Panelister som svarar på deras undersökningar. Panelister får poäng eller en chans att vinna premier för varje besvarad enkät. RAMs kunder bestämmer premierna baserat på antal poäng eller antal studier. Kunden förbehåller sig rätten att ändra belöningspoängen eller belönings-alternativen. Kunden kan också använda poängsystemet för att låta Panelister delta i en prisutlottning. Kunden ansvarar för att sådan prisutlottning sker i enlighet med de regler om lotterier som gäller för varje aktuell tidpunkt. Kunden har alltid ansvaret för panelens anspråk på en premie. Frågor om premier hänvisas till nedanstående e-postadress.

Hur många undersökningar Panelisten svarat på och/eller hur många poäng Panelisten uppnått framgår av sammanställningen på Panelistens egen sida. För att erhålla erbjuden premie då kunden till RAM använder poängsystem som belöningsform skall Panelisten själv avropa densamma. Kunden åtar sig att ansvara för belöningar till Panelisten och svarar för eventuella skatteeffekter i samband med utbetalning.

RAMs personuppgiftsansvar och behandling av personuppgifter

RAM är personuppgiftsansvarig och följer som sådan alla bestämmelser i Personuppgiftslagen (PUL) och den kommande lagstiftningen från EU, benämnd GDPR (The General Data Protection Regulation, (EU) 2016/679) som träder ikraft den 25 maj 2018.

RAM samlar in, lagrar och behandlar personinformation i enlighet med dessa villkor. Personinformation är all slags information som kan hänföras till en fysisk levande person. RAM behandlar panelistens personuppgifter i enlighet med PUL och artikel 6 i den kommande dataskydds-förordningen, GDPR. Det innebär att vi behandlar och lagrar personuppgifter med stöd av Panelistens uttryckliga samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att fullgöra avtalsåtaganden eller andra rättsliga förpliktelser.

RAM samlar förutom personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress också in födelsedatum, konsumtionsmönster, kön, civilstånd samt ytterligare ca 40 demografiska värden som Panelisten självmant uppger. Vid anslutning till panelen ger Panelisten också RAM samtycke att sätta en s.k. cookie i Panelistens webbläsare.  Informationen används för att i aggregerad, icke identifierbar, form presentera ett resultat till RAMs kunder om hur deras annons eller artikel har tagits emot och uppfattats, uppdelat efter intressen och andra värden. Delar av informationen används också för att administrera belöningar till Panelister för sin medverkan. Dessutom kan information användas av en kundtjänst för att besvara frågor och handlägga administrativa ärenden åt Panelisten.

RAM säljer inte, hyr inte ut eller avslöjar någon information som kan identifiera Panelistens person till kund eller någon annan extern tredje part, med undantag för tjänsteleverantörer som bistår RAM med t.ex. datalagring, kundtjänsthantering eller belöningshantering. Dotterbolag till RAM inkluderas inte som ”extern tredje part” i det föregående. När personuppgifter vidarebefordras till RAMs kunder är det alltid i anonym samlingsform. Individens personliga identitet är avlägsnad från samtliga resultat från enkätanalyser och det går inte att spåra uppgifterna till någon enskild Panelist.

RAM använder aldrig personuppgifter för att skicka kommersiella erbjudanden som Panelisten inte har efterfrågat. RAM använder den information som tillhandahålls för att kontakta Panelisten i specifika syften, t.ex. för meddelanden om webbplatsen, RAMs status, den specifika panelen eller avseende tävlingar eller gåvor som har att göra med panelen.

Panelisten ger sitt medgivande till att bli erbjuden en plats som deltagare i större, rikstäckande paneler som RAM inrättar i olika typer av frågor. Sådant deltagande är frivilligt och kräver ett aktivt val från Panelisten.

RAM överlämnar endast personuppgifter om det krävs enligt lag eller om RAM i god tro har anledning att anta att sådan åtgärd är nödvändig för att (a) efterleva rättsliga skyldigheter eller kraven för juridiska förfaranden, domstolsbeslut eller stämningar, (b) skydda och försvara RAMs rättigheter eller (c) skydda RAMs användares eller andras rättigheter, egendom eller andra intressen om dessa intressen väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Personuppgiftsbiträden

RAM har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som agerar personuppgiftsbiträden åt RAM för att behandla personuppgifter för specifika ändamål i enlighet med lagstiftning och villkoren i dessa villkor.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. RAM ansvarar inte för innehåll på eller sekretessåtgärder för dessa webbplatser. RAM uppmanar Panelisten att vara uppmärksam när Panelisten lämnar Rampanels webbplats och att läsa sekretessmeddelanden och villkor för alla webbplatser som samlar in personuppgifter.

Säkerhet

RAM använder kommersiellt skäliga åtgärder för att skydda Panelistens information. RAM krypterar t.ex. Panelistens inmatning av personuppgifter via webbplatsen med 128-bitarskryptering, vilket är branschstandard för säker kryptering. På grund av egenskaperna hos Internet och det faktum att nätverkssäkerhetsåtgärder inte är ofelbara kan RAM inte garantera att informationen är fullständigt skyddad.

Förutom att RAM använder kryptering för att skydda känslig information online arbetar RAM också för att skydda Panelistens information offline. Alla personuppgifter är sekretessbelagda på RAMs kontor. Endast anställda som behöver informationen för att utföra specifika arbetsuppgifter får tillgång till densamma. Alla anställda får kontinuerligt information om RAMs säkerhets- och sekretessrutiner. Slutligen är de servrar som lagrar personuppgifter placerade i en säker miljö i Sverige. RAM ansvarar för att ha vidtagit de organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att RAM följer gällande lagstiftning.

Lösenordshantering

När Panelisten anmäler sig till Rampanel ombeds denne att välja ett användarnamn och ett lösenord. RAM rekommenderar att Panelisten inte avslöjar lösenordet för någon. RAM kommer aldrig att be dig uppge ditt lösenord i några telefonsamtal eller e-postmeddelanden som Panelisten inte har begärt. Panelisten rekommenderas också att logga ut från webbplatsen och stänga webbläsar-fönstret när Panelisten har avslutat sitt arbete. På så sätt hjälper Panelisten till att skydda sina personuppgifter och korrespondens från obehöriga som använder samma dator.

Användning av cookies

RAM använder så kallade förstaparts cookies på webbplatsen för att kunna förse användaren med användaranpassade frågeformulär samt för att få information om besök på webbplatser.

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Cookien består av en liten datamängd med information om vad användaren gör när denne besöker en webbplats. Information som samlas in via cookies kan omfatta vilka sidor som visats och hur lång tid som spenderas på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator och används till exempel för att tala om för användaren vad som är nytt på sidan sedan denne senast besökte den. När utgångsdatumet har passerats raderas cookien automatiskt när användaren återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och lagras temporärt i datorns minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk användaren har valt. Sessionscookies försvinner när webbläsarens stängs.

Man skiljer på förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av innehavaren på en webbplats och tredjepartscookies sätts av en extern webbplats, en tredje part. RAM använder förstapartscookies vid inloggning. Detta görs bland annat i syfte att möjliggöra att rätt typ av undersökningar skickas till rätt Panelist samt att notera om kund varit exponerad av viss artikel eller annons.

RAMs användning av cookies sker i enlighet med 6 kap 18 § Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Det krävs därmed att användaren av webbplatsen får tillgång till information om för vilket ändamål cookies används och att denne samtycker till användningen. Om information lämnas på tillbörligt sätt och användarens webbläsare eller annan motsvarande utrustning är inställd att tillåta cookies, anses användaren därigenom ha lämnat sitt samtycke till sådan användning.

Cookies är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och bara en viss mängd cookies kan sparas i datorminnet. Det är således ingen risk att minnet blir fullt bara för att användaren tillåter cookies.

Användaren kan ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Användaren kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i webbläsaren. Om så sker kan hemsidans funktionalitet begränsas.

Panelistens rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att RAM skall kunna fullgöra avtalet med Panelisten är tillåten utan samtycke. För att kunna samla in och hantera personuppgifter i enlighet med dessa villkor krävs däremot att Panelisten samtycker till behandlingen.

Panelisten har alltid rätt att, en gång per år, kostnadsfritt, begära ett registerutdrag med information om vilka uppgifter som lagras om Panelisten. Lagstödet för denna rättighet återfinns i 26§ PUL och efter den 25 maj 2018 i Artikel 12 i GDPR. Begäran måste ske skriftligt och den ansökandes identitet måste säkerställas innan information kan lämnas ut. Namnunderskrift och personnummer är obligatoriska uppgifter.

Om Panelistens personuppgifter ändras bör Panelisten själv korrigera eller uppdatera dem genom att logga in på webbplatsen. Även övrig information kan uppdateras via webbplatsen.

Om Panelisten önskar att RAM tar bort och avaktiverar uppgivna personuppgifter från RAMs register eller om Panelisten inte längre vill delta i Rampanel räcker det med att skicka ett e-postmeddelande om detta till RAM, se avsnitt 6 med kontaktuppgifter nedan. Om en Panelist väljer att avsluta sitt medlemskap i panelen, eller om vi tar bort panelmedlemmen p.g.a. t.ex. inaktivitet, tas alla personuppgifter på aktuellt konto bort. Detta innebär att endast demografiska data finns kvar för framtida referenssökningar och jämförelser.

Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av RAM från tid till annan. Om RAM beslutar att byta ut dessa villkor kommer det läggas ut ett tydligt meddelande om detta på startsidan och andra sidor på webbplatsen för att uppmärksamma Panelisten på detta. Om villkoren ändras avsevärt där RAM önskar använda information som identifierar Panelist som person på annat sätt än vad som angavs då informationen samlades in kommer Panelist att meddelas via e-post och ges möjlighet att neka sådan ny användning av informationen. Om Panelist har tagit bort/avaktiverat sitt konto kommer denne dock inte att kontaktas och dennes personuppgifter kommer inte att användas på något nytt sätt. Om RAM genomför avsevärda förändringar i sekretessmetoder som påverkar information som redan lagras i RAMs databas kommer RAM att placera ett tydligt meddelande om detta på webbplatsen och uppmärksamma Panelist på detta.

Kontaktinformation

Om användare/panelist har frågor om dessa villkor eller vill avbryta sitt medlemskap kan den e-postadress nedan användas som hör till det land användaren/panelisten är bosatt i (eller är närmast detta bosättningsland):

Europa:

Sverige: info_swe@rampanel.com

Finland:  info_fin@rampanel.com

Norge: info_nor@rampanel.com

Island: info_isl@rampanel.com

Danmark: info_swe@rampanel.com

Estland:  info_fin@rampanel.com

Storbritannien & Irland:   info_uk@rampanel.com

Tyskland: info_deu@rampanel.com

Schweiz:  info_che@rampanel.com

Polen:  info_swe@rampanel.com

Övriga länder i Europa:   info_swe@rampanel.com

Nord- och Sydamerika:

info@rammarketresearch.com